GA NIEKISCH
German  architecture &  design
registrirebulia:
Sps. "ji-ei nikiS"
i.gogebaSvilis gas.21
0179 saqarTvelo , Tbilisi
registraciis nomeri: 204553330
direqtori: andre nikiS
ofisi:
Sps. "ji-ei nikiS" (germanuli arqiteqtura da dizaini)
i.abaSiZis q.#86
0162 saqarTvelo, Tbilisi
tel:+995 322 222900
mob: +995 595 596354
el.fosta:
contact@ganiekisch.ge
veb.mis:
www.ganiekisch.ge
Sps. "ji-ei nikiS" . yvela saavtoro ufleba daculia
saitze ganTavsebuli fotoebis, teqstebis da sxva informaciis gamoyeneba SesaZlebelia araformaluri da arakomerciuli mizniT, mxolod Sps. "ji-ei nikiS'-is nebarTviT
Sps. "ji-ei nikiS"-i ar agebs pasuxs veb gverdis moxmarebiT gamowveul nebismieri saxis dazianebaze. saitze ganTavsebul bmulebze ar xorcieldeba Sps. "ji-ei nikiS"-is uflebebi da pasuxismgebloba