GA NIEKISCH
German  architecture &  design
''prokredit banki''-s axali
filiali q. marneulSi
proeqtireba da mSeneblobis zedamxedveloba

saerTo farTi daaxl. - 500 kv.m

mSenebloba dasrulda 2012 w.