GA NIEKISCH
German  architecture &  design
reabilitacia-rekonstruqcia
sacxovrebeli saxli berlinTan axlos
gegmareba da mSeneblobis zedamxedveloba
saerTo farTi - 350 kv.m
biujeti - daax. 300 000 evro