GA NIEKISCH
German  architecture &  design
proeqtireba da mSeneblobis zedamxedveloba

saerTo farTi daaxl. - 400 kv.m

mSenebloba dasrulda 2009w.
''prokredit banki''-s axali
filiali q. baTumSi